اسناد واقعه غدیر خم

غدیر مربوط به تمام مسلمانان است.

استاد محمد جعفر طبسی:

 از بین صدها کتاب اهل سنت که در رابطه با غدیر و روایات آن است، چند کتاب را نام می برم:

1.فضائل الاصحاب:( احمدبن حنبل  امام حنبلی ها، متوفی 241 قرن سوم و  230سال بعد از غدیر). (مذاهب 4 گانه: شافعی،حنفی،مالکی و حنفی).

2. صحیح بخاریوصحیح مسلم: از نظر اتقان و اهمیت ،حرف اول را اهل سنت می زنند و کتاب های بسیاری در این مورد نوشته اند. اهل سنت دوکتاب دارند که می گویند بعد از قرآن این دو کتاب صحیح ترین است:صحیح بخاری( محمدبن اسماعیل بخاری متوفی 256) و صحیح مسلم (حجاج بن مسلم قشیری نیشابوری متوفی 261). علمای قرن سوم به روایات غدیر توجه داشتند و این دلیل بر اهمیت غدیر نزد اهل سنت است.

3. تاریخ دمشق الکبیر: ( ابن عساکر متوفی 571، این کتاب 80 جلدو که از کتاب های مهم حدیثی اهل سنت است)جلد 45 کتاب،‌ صفحه 458) به طورکامل مختص به مناقب امیر المومنین 7 و بخشی مربوط به روایات غدیر است.

4. الدرایه فی حدیث الولایه: ( مسعود بن ناصر سجستانی متوفی 477، حدود 218 سال بعد از مسلم، و از دانشمندان سنی مذهب قرن پنجم هجری.17 جلد در رابطه با حدیث غدیر)

5.الولایه: ( محمد بن جریر طبری، شافعی مذهب متوفی 310، حدود 300 سال بعد از غدیر.این کتاب 2 جلدی است ولی اثری از آن در حال حاضر نیست.)نکته مهم در باره طبری این است که وی متخصص فن حدیث ، حدیث شناس، بوده، این کتاب کامل در باره حدیث غدیر بوده است)

6. نخب المناقب: ( محمد بن عمر بغدادی متوفی قرن چهارم) ایشان حدیث غدیر را از 125 راه با راویان متعدد ثابت کرده اسن. او 200000 حدیث را با سند کامل از بر داشته است.

7.شواهد التنزیل: ( حاکم حسکانی قرن پنجم و حنفی مذهب) او در ذیل ایه " یا ایها الرسول بلغ ..." روایات متعددی را ذکر می کند.

راویان و شاهدان غدیر: 

1. زید بن ارقم ( از صحابه که پرونده سفیدی ندارد و کسی بود که صدای هل من ناصر امام حسین 7 را شنید ولی به کمک ایشان نیامد.و در روز یازدهم هنگام ورود اسرا بر عبیدالله، صندلی خود را کنار وی نهاد. او یکی از چند نفری بود که در مسجد کوفه در برابر تقاضای شهادت دادن در مورد غدیر، من کنت مولاه فهذا علی مولاه، از طرف امام علی 7 ، گفت پیر شدم یادم نمی آید ( در حالی که 40 یا 50 سال بیشتر نداشت)و حضرت فرمودند: خدایا اگر اینها از روی دشمنی انکار می کنند به آنها نشان بده . زید کور شد،دیگری  به پیسی دچار شد، دیگری راه خانه خود را گم می کرد( ابوهریره، انس و زید بن ارقم) هر سه مشمول نفرین حضرت شدند.در کتاب "دمشق کبیر" روایات متعددی از زید بن ارقم است که می گوید من در غدیر بودم و شنیدم که پیامبر گفت ....

2. ابوهریره (سال هفتم یا هشتم ایمان آورد، حدود 3 سال در محضر پیامبر بود)وی حدود 6000 حدیث از پیامبر نقل کرده است در حالی که فاطمه زهرا  310حدیث نقل کردند. در کل 8 جلد صحیح بخاری حتی یک روایت از امام صادق  7 نیست اما از یک شخص خارجی به نام عمران بن حطان روایت نقل می کند. 

3.جریر بن عبدلله بجلی. وی در مورد غدیر سکوت کرد و حاضر به شهادت دادن نشد. 4. .برائ بن عاذب      

5.جابر بن عبدالله انصاری (صحابی که 7 معصوم را درک کرد و روز اربعین بر سر قبر مطهر امام حسین  7 آمد.

6. انس بن مالک در ماجرای مرغ بریان می گوید: زنی مرغ بریانی خدمت حضرت آورد. ایشان دست به غذا نزدند و فرمودند: خدایا محبوب ترین شخص نزد خودت را بفرست . حضرت علی  7 آمد او را راه نداده و گفتم برو پیامبر 6 کار دارد.تا 3 مرتبه پیامبر6  دعا کردند و انس  حضرت علی  7 را به خانه را ندادند. بار چهارم که پیامبر6  متوجه می شوند می فرمایند: چرا او را راه ندادی، منظور من از دعا علی بن ابیطالب 7  است. از انس در باره این کارش سوال شد گفت: ما حملنی علی ذلک الا الحسد. حسد مانع شد دوست داشتم یکی از خویشان من باشد.این نشانه مظلومیت حضرت بود. ایشان هم در خانه رسالت، هم در واقعه غدیر و هم در روزهای آخر عمر پیامبر6  که حضرت تقتضای قلم و دوات کردند مظلوم بودند.

یاقوت حموی در معجم البلدان می نویسد: لعن علی علی منابر شرق و الغرب. حدود 60 سال حضرت لعن و سب می شد.یکی از علمای اهل سنت می گوید: شما این طور علی را بر منبرها سب کردید بیایید ببینید نتیجه اش معکوس شد.100 سال قبر حضرت مخفی بود تا زمان امام صادق  7 که قبر مطهر ایشان ظاهر شد. اما از معاویه و صحابه دیگر چه خبر؟ این دلیل بر حقانیت حضرت و مذهب شیعه است.

توصیه شده برای شما

دیدگاه خود را بنویسید